Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de wereld van lingerie

ALGEMEEN:
1.1 Door onze internetsite www.dewereldvanlingerie.nl te gebruiken en uw bestelling op te geven, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van de wereld van lingerie. Hierdoor zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing en treden alle andere rechten en/of plichten in werking zoals die vermeld staan op de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:

de wereld van lingerie
Sloetsweg 106
7557HR HENGELO (Ov)
074 2915160
www.dewereldvanlingerie.nl

TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met de wereld van lingerie aangegane overeenkomsten. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door de wereld van lingerie naar behoefte gewijzigd of aangevuld worden. Aanvullende Voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde aanbiedingen, producten of diensten.
2.2 Verwijzing door de koper naar zijn Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door de wereld van lingerie mee is ingestemd.
2.3 Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite alsmede elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die met de wereld van lingerie een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 De opgave van de prijs en het doen van een aanbieding dient te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. de wereld van lingerie is op geen enkele wijze aan deze bestelling gebonden en kan dan ook niet leiden tot enig recht op aansprakelijkheid namens koper.
3.2 De totstandkoming van de overeenkomst is slechts aanvaard:
- als het artikel op voorraad is,
- de koper precies heeft aangegeven welk product hij/zij wil ontvangen,
- de koper de gegevens heeft ingevoerd op de internetsite en het bestelformulier via elektronische weg aan de wereld van lingerie heeft verzonden,
- de koper de bestelling heeft betaald op de daartoe door de wereld van lingerie aangegeven wijze.

3.3 Koper en de wereld van lingerie komen uitdrukkelijke overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra is voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1 en 3.2.
3.4 Door de elektronische communicatie ontbreekt een handtekening. Koper en de wereld van lingerie komen overeen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet af doet aan de verbindende kracht van de totstandkoming van de overeenkomst.
3.5 Alle foto's, tekeningen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven en alle informatie zowel mondeling als schriftelijk wordt naar eer en geweten gedaan. de wereld van lingerie garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of afbeeldingen in overeenstemming zijn. In beginsel kunnen geconstateerde afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

PRIJZEN
4.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro inclusief omzetbelasting.
4.2 De geldigheidsduur van aanbiedingen is zoals vermeld staat op de website en/of zolang de voorraad strekt.
4.3 De kosten van bezorgen zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van de bestelling wordt afhankelijk van de hoogte van de bestelling een aandeel in de kosten bij de prijs van de bestelling opgeteld. Dit aandeel in de portokosten is door de wereld van lingerie bepaald op € 5,00 voor elke bestelling onder de € 75,-, en bijkomende betalingskosten van €8.95 bij verzending onder rembours, zoals uitdrukkelijk op de website vermeld. Met de totstandkoming van de overeenkomst worden deze kosten door koper geaccepteerd.

BETALING
5.1 de wereld van lingerie biedt de koper op haar website verschillende betalingsmogelijkheden zoals aangegeven op de internetsite.
5.2 In geval van niet betalen van de bestelling door koper binnen twee weken nadat de bestelling is opgegeven, is de wereld van lingerie bevoegd de nog tot stand te komen overeenkomst als niet bindend te beschouwen en indien nodig met onmiddellijke ingang ontbindend te verklaren.

LEVERING EN LEVERTIJD
6.1 Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. In beginsel streeft de wereld van lingerie ernaar de bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling per post verzonden te hebben naar het opgegeven adres. Dit is slechts een indicatie en geldt niet als een fatale termijn.
6.2 Indien een product niet op voorraad is zal worden aangegeven wanneer het artikel wel beschikbaar is. de wereld van lingerie zal hiertoe met de koper contact opnemen per e-mail, fax of telefoon, waarbij de nader versterkte informatie over de levertijd slechts als een indicatie geldt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
6.3 Levering vindt plaats op het door de koper opgegeven adres.
6.4 De maximale levertijd van onze producten bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is dan stelt de wereld van lingerie de consument hiervan tijdig op de hoogte en biedt het de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort te worden.

RUILEN
7.1 De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren op juistheid in product, maat en kleur of door derden te laten controleren.
7.2 De koper kan het artikel ruilen of krijgt het geld terug.
7.3 Indien de koper de aankoop ongedaan wil maken door het geld terug te verlangen zal de wereld van lingerie zorgdragen voor terugbetaling van het aankoopbedrag van het retour gezonden product binnen 7 dagen nadat de retourzending van koper is terug ontvangen.
7.4 Koper dient de retournering uitsluitend te verrichten aan het adres van de wereld van lingerie waarbij de retourzending in de oorspronkelijke verpakking dient plaats te vinden. de wereld van lingerie accepteert alleen retouren waar duidelijk op de verpakking en naam en ordernummer op staat vermeld.

DE VOORWAARDEN VOOR HET RECHT VAN RETOUR
Recht van retour, ook wel de afkoelingsperiode genoemd. De consument kan binnen 14 werkdagen na ontvangst een product retourneren indien akkoord gegeven door de wereld van lingerie. Hier worden wel voorwaarden aan verbonden.
Aanvullende retourvoorwaarden lingerie
de wereld van lingerie verwacht dat de consument de verzendkosten voor het retour-sturen volledig op zich neemt. Een retour kan alleen via het retourformulier aangevraagd worden.
Aanvullende retourvoorwaarden lingerie

VANUIT HET OOGPUNT VAN HYGIËNE ZIJN OP EEN GROOT DEEL VAN ONS ASSORTIMENT AANVULLENDE RETOURVOORWAARDEN VAN TOEPASSING.
In algemene zin wordt u verzocht om tijdens het passen van de lingerie, uw eigen ondergoed aan te houden. In het geval dat na retourzending wordt geconstateerd dat dit niet gebeurd is, behouden wij ons nadrukkelijk het recht voor om de artikelen te weigeren. In dit geval wordt het aankoopbedrag niet teruggestort en ontvangt u van ons schriftelijk bericht.

Producten die u tijdens het passen direct in op uw huid aanbrengt, zoals silliconen producten kunnen NIET worden geruild. Daarnaast geldt dat producten in de uitverkoop in beperkte mate kunnen worden geruild. Let hiervoor op de productomschrijving. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik hebben genomen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden gecrediteerd.

GARANTIE
8.1 Voor alle producten van de wereld van lingerie gelden algemene garantievoorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID
9.1 de wereld van lingerie is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
9.2 Indien de wereld van lingerie om welke reden dan ook gehouden is om enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.
9.3 De inhoud van de website is met zorg en aandacht samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze informatie niet volledig is of onjuist vermeld staat. de wereld van lingerie is niet aansprakelijk voor eventueel voortkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
9.4 de wereld van lingerie houdt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen met onmiddellijke ingang te doen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere kennisgeving doorgevoerd worden.

OVERMACHT
10.1 In geval van overmacht is de wereld van lingerie niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen.
10.2 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waarin de wet voorziet, zoals:
- brand,
- stakingen,
- niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of derden,
- storingen in het computernetwerk of in de energievoorziening alsmede alle andere omstandigheden die vallen buiten de directe invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de wereld van lingerie.

RECHTEN
11.1 Alle rechten uit intellectueel eigendom, zoals weergegeven op de internetsite behoren toe aan de wereld van lingerie en haar toeleveranciers. Hieronder wordt verstaan patent, octrooi, merken en modellenrecht en andere rechten als auteursrecht op foto's, tekeningen en teksten.
11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wereld van lingerie is het verboden inbreuk te maken op het intellectuele eigendomsrecht van de wereld van lingerie.

PRIVACY
12.1 Door uw bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van de wereld van lingerie met inachtneming van de wettelijk van toepassing zijnde privacyregels. de wereld van lingerie verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van koper in overeenstemming met haar privacybeleid.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten met de wereld van lingerie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.